• Pod Avariat

  Comments Off
  15 August, 2008 /  Uncategorized

  În urma ploilor căzute în perioada 15 – 16 aprilie şi a creşterii nivelurilor şi debitelor pe Râul Secaş s-a produs eroziunea taluzului şi subspălarea fundaţiei la culeea malului drept a podului situat în satul Secăşel, comuna Ohaba. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, lt. Ovidiu Costea, în după-amiaza zilei de vineri, 18 aprilie, s-au produs fisuri şi crăpături ale culeei malului drept în urma prăbuşirii părţii dinspre aval, precum şi prăbuşirea terenului de la capul de pod pe toată lăţimea acestuia. „Totodată există şi o fisură longitudinală la nivelul căii de rulare. Acest pod asigură accesul spre 23 de gospodării din satul Secăşel. Nu sunt gospodării izolate, iar accesul în zonă se realizează prin trecerea peste Râul Secaş peste un pod situat la 1,5 km de podul avariat” a precizat lt. Ovidiu Costea. La faţa locului s-a deplasat subprefectul judeţului Alba, Clement Negruţ, împreună cu specialişti de la Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru evaluarea situaţiei şi stabilirea de măsuri. A fost semnalizat şi interzis accesul pe pod şi s-a stabilit varianta ocolitoare pentru accesul auto în zonă. De asemenea, s-au stabilit măsuri de monitorizare a evoluţiei fenomenului.

  Tags: ,

 • Hello world!

  Comments Off
  14 November, 2007 /  Uncategorized

  ROMANIA
  JUDETUL ALBA
  COMUNA OHABA
  CONSILIUL LOCAL
  H O T A R A R E A
  ======================================
  privind stabilirea modului de exploatare a pasunilor,organizarea pasunatului,stabilirea taxelor pentru pasunat si a lucrarilor pe pasuni in anul 2005.
  Consiliul Local al comunei Ohaba, judetul Alba intrunit in sedinta extraordinara in data de 30 martie 2007.
  Avand in vedere :
  - Proiectul de hotarare cu privire la stabilirea modului de exploatare a pasunilor, organizarea pasunatului, stabilirea taxelor pentru pasunat si a lucrarilor pe pasuni in anul 2007,
  - Avizul favorabil al comisiei pentru dezvoltare economico-sociala , buget – finante , administrarea domeniului public si privat al comnai, agricultura, gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert din cadrul consiliului local ;
  Vazand prevederile Legii nr.72/2002 , Legea zootehniei si a Legii nr.205/2004 cu privire la protectia animalelor;
  In temeiul art.38 (2) lit. ,, c “) si art 46 din legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locala ,cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta :
  H O T A R A R E ;
  Art. 1. Se organizeaza la nivelul comunei Ohaba comisia pentru pasunat condusa de catre viceprimarul comunei, in urmatoarea componenta :
  - Suciu Simion – viceprimar
  - Stef Liliana-Elisabeta – referent
  - Popa Cornel – consilier –Consiliul Local
  - Pasu Ioan – consilier –Consiliul Local
  - Stef Simion – consilier –Consiliul Local
  - Stef Nicolae – consilier –Consiliul Local
  - Salistean Ioan – delegat satesc
  Art. 2. Stabileste perioada de pasunat pentru anul 2007 pe raza comunei Ohaba , dupa cum urmeaza :
  a)- Bovine – cabaline : 23. o4 – l5. 11. 2007
  b)- Ovine – caprine : 10 .04 – 01.12. 2007.
  Data se poate modifica in functie de timp.
  Art. 3. Stabileste parcelele de pasunat pe specii de animale, dupa cum urmeaza :
  a)- Ohaba – Bovine si cabaline – in Lunca ,Stoina si Valea Bunesei .
  Ovine – In Vartoape si pe terenul nelucrat,ramas ogor, proprietate privata, cu acordul cetatenilor care detin terenul.
  b)-Secasel- Bovine si cabaline – In Oprit si Fata .
  - Ovine – In Rapi , Viile vechi si pe terenul nelucrat , ramas ogor , proprietate privata, cu acordul cetatenilor care detin terenul.
  c)- Colibi- Bovine si cabaline – In Lunca Secasului .
  - Ovine – In Rapi , Saratura ,Viile vechi vcatre Mihalt si pe terenul nelucrat , ramas ogor , proprietate privata, cu acordul cetatenilor care detin terenul.
  d)-Magherat- Bovine si cabaline – In pasunea Bolunda si pe terenul nelucrat , ramas ogor , proprietate privata, cu acordul cetatenilor care detin terenul .
  Art. 4. Stabileste urmatoarele taxe de pasunat :
  a)- Bovine si cabaline adulte 10 lei / cap / perioada .
  b)-Bovine si cabaline tineret : 5 lei / cap / perioada .
  c)- Ovine adulte : 3 lei / cap / perioada.
  d)- Ovine tineret : 1,5 lei / cap / perioada.
  Art. 5. Pasunea ramasa disponibila va fi concesionata sau se va inchiria pe perioada unui an .
  Art. 6 Ciobanii si comitetele de stana nu au voie sa primeasca in turma animale provenite de la cetateni care nu detin domiciliul pe raza comunei si de asemenea nu pot fi primite in turma animalele care nu au fost declarate in registrul agicol sau nu si-au platit taxa de pasunat pentru anul in curs.
  Art.7. Crescatorii de animale vor presta munca contributiva pentru efectuarea lucrarilor ameliorative pe pasuni , constand in curatirea de maracinis , imprastiat musuroaie etc , astfel :
  - pentru una bovina / cabalina : 3 zile/ perioada
  - pentru 5 ovine / caprine : 3 zile / perioada.
  Contravaloarea unei zile munca neefectuata se stabileste la suma de 10 lei .
  Termen : perioada de pasunat , Raspunde – viceprimarul.
  Art. 8(a) . Se opresc de la pasunat fanetele , incepand cu data de 10 04 2007.
  b) . Se opresc de la pasunat pasunile stabilite pentru bovineincepand cu data de 01 04 2007.
  c) . Se interzice pasunatul cu orice specie de animale, pe parcelele lucrate sau plantate cu pomi fructiferi si vita de vie in locul numit in < Viile Ohabei > .
  Art.9. Ciobanii care isi organizeaza turma de ovine in anul 2007 si vor sa pasuneze pe pasunea comunala, pana la data de 15 aprilie 2007 se vor prezenta la sediul Primariei Ohaba, in vederea incheierii contracttului de pasunat pe anul 2007
  Raspunde : viceprimarul .
  Art.10 In cazul in care vor fi identificate pe pasune animale ale caror proprietari nu au achitat taxa de pasunat, acestea vor fi retinute de catre comisia de organizare a pasunatului si vor fi restituite proprietarilor cu conditia achitarii taxei de pasunat si a unei taxe zilnice de ingrijire in valoare de 10 lei/cap bovina si 5 lei/cap ovina
  Art. 11 Amplasarea stanilor este obligatorie in perimetrul de pasune repartizat pentru fiecare specie de animale.
  Art. 12 . Se interzice pasunatul raslet, neorganizat, pe terenul neagricol , proprietatea persoanelor fizice si juridice , cai de acces , drumuri de exploatare , malurille cursurilor de apa precum si pasunatul turmelor locale sau cele aflate in transhumanta pe suprafetele de teren ale comunei Ohaba.
  Raspunde : viceprimarul
  Art. 13. . Asociatiile crescatorilor de bovine de pe raza comunei vor supraveghea modul cum se respecta pasunatul pentru pasunea bovinelor, de catre ciobani cu turmele de ovine, luand in acest sens legatura cu Consiliul Local si organele de politie, in vederea sanctonarii celor ce nu respecta parcelele repartizate.
  Raspunde : presedintii asociatiilor crescatorilor de bovine
  Art. 14 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari se considera contraventii si se sanctioneaza astfel : faptele prevazute de art. 5 , 8 , 11 , 12 cu amenda de 500 lei
  (2) Constatarea contraventiilor la prezenta hotarare se va face de catre
  viceprimar si organele de politie.
  Art. 15 Incasarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari vor constitui venituri ale Consiliului Local, activitati autofinantate.
  Art. 16 Pentru anul 2007 se vor executa urmatoarele lucrari pe pasuni :
  - reparatii la fantani in pasunile Secasel – Colibi prin inlocuirea cumpenelor
  - fertilizarea pasunilor, in primul rand cele pentru bovine
  - amenajarea baii pentru imbaierea oilor –Secasel
  - transport refuz si balast : in jurul adapatorilor din pasuni
  - Amenajarea in Stauina a locului pentru actiuni sanitar-veterinare.
  Pentru realizare a lucrarilor mentionate sunt necesare urmatoarele materiale :
  - ciment : 10 saci
  - ballast : 2-3 masini
  - azot : 100 saci
  Art. 17 In cazul in care se ajunge in instanta cu persoanele ce nu respecta prevederile prezrntrei hotarari, cheltuielile de judecata se suporta din taxa de pasune
  Art 18 Prin intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prevederile HCL nr.7/2005
  avand aceleasi reglementari isi inceteaza efectele.
  Art.19. Prezenta hotarare se va comunica : Prefecturii judetului Alba
  :tutror cetatenilor comunei prin afisaj si anunt cu toba.
  : seviciului contabilitate : sefilor de turma si cireada.
  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de viceprimar si contabil .
  Presedinte de sedinta, Contrasemneaza,
  Consilier STEF NICOLAE
  Nr. 7
  Ohaba la 30 martie 2007.

  Tags: , ,